messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกอำนาจ พรมวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววิมลรัตน์ อาจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุทธิกานต์ สุธงสา
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ท.ภูศิษฐ์ มีจินดา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางพรทิพย์ แสนประสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชน
นางภคมน สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นิติกร
นางสาวศิรกาญจน์ แก้ววงษา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนัญญา สิงห์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางพรทิพย์ เสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรยุทธ โอนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.ภูตะวัน ตองสุพรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวุฒิไกร ครุฑธกะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายบรรเจิด จันทะบับภาศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายสุภาพ เสร็ฐศรี
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายอัครพล จริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนู โฆษิตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพรัตน์ มะโหธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริอร สิงห์สาย
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุรนนท์ ส่วยลี
พนักงานดับเพลิง
นายประจักษ์ พินธุวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายสมปอง จุ้ยขาว
พนักงานประจำรถขยะ
นายระเนียด บุตรโยจันโท
พนักงานประจำรถขยะ
นายสถิตย์ จันทะวัน
พนักงานประจำรถขยะ
นายดิเรก ศรีทารัง
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวคำมุข ชุมพล
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ ราชพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวบุณยวีร์ ทองโชติ
คนงานทั่วไป
นายโอวาท พักกระโทก
คนงานทั่วไป
นายจักรกรี พินธุวัน
คนงานทั่วไป
นายเกียรติพงษ์ นิตยารส
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย แก้ววงษา
คนงานทั่วไป
นายอัฐวัตร ราชวงษ์
คนงานทั่วไป
นายอลงกด จันทะวัน
คนงานทั่วไป
นายหนุ่ม แก้วบุดดี
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ ไชยคีนี
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย บุดดา
คนงานทั่วไป
นายศุภชัย เทพพุทธา
คนงานทั่วไป
นายมาลัย มณีกันตา
คนงานทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายพิชิต ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป