messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย[17 กุมภาพันธ์ 2564]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2563
กองทุนธนาคารขยะรับซื้อขยะที่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4
กองทุนธนาคารขยะรับซื้อขยะที่บ้านปากภู หมู่ที่ 3
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมือง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายยุทธเดช อนุกูล...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา นายยุทธเดช อนุกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สตอ.หญิงรุ่งนภา ปินะเต ปลัด อบต.เมือง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง...
โครงการ ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำ ตามนโยบายรัฐบาล บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว...
ประมวลภาพโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส พัฒนาการสมวัย ประมวลภาพโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส พัฒนาการสมวัย ในการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐...
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)