ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดเลยแจ้งว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อสร้างสุขภาวะในท้องถิ่น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้แนบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : cGihlROWed104922.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้