องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 851
account_box ผู้บริหาร
-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : -
-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : -
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : -
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : -
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : -
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : -
account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
-
ประธานสภา.อบต.
-
ประธานสภา.อบต.
-
รองประธานสภา.อบต
-
รองประธานสภา.อบต
-
เลขานุการสภา อบต.
-
เลขานุการสภา อบต.
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
account_box สำนักปลัด
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.อ.ชัยนัส อ่วมจันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ.อ.ชัยนัส อ่วมจันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววิมลรัตน์ อาจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิมลรัตน์ อาจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุทธิกานต์ สุธงสา
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุทธิกานต์ สุธงสา
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ท.ภูศิษฐ์ มีจินดา
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร.ท.ภูศิษฐ์ มีจินดา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.พงศ์นริศร์ วงษ์ษา
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.พงศ์นริศร์ วงษ์ษา
นักพัฒนาชุมชน
นางภคมน สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางภคมน สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นิติกร
นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นิติกร
นางสาวศิรกาญจน์ แก้ววงษา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรกาญจน์ แก้ววงษา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนัญญา สิงห์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวมนัญญา สิงห์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางพรทิพย์ เสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพรทิพย์ เสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรยุทธ โอนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวีรยุทธ โอนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.ภูตะวัน ตองสุพรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.ภูตะวัน ตองสุพรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพร อาจหาญ
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นายสมพร อาจหาญ
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นายวุฒิไกร ครุฑธกะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายวุฒิไกร ครุฑธกะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายไพฑูรย์ สรีลาดเบอร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายไพฑูรย์ สรีลาดเบอร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายบรรเจิด จันทะบับภาศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายบรรเจิด จันทะบับภาศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายสุภาพ เสร็ฐศรี
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายสุภาพ เสร็ฐศรี
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายอัครพล จริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอัครพล จริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนู โฆษิตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนู โฆษิตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพรัตน์ มะโหธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนพรัตน์ มะโหธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริอร สิงห์สาย
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวศิริอร สิงห์สาย
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุรนนท์ ส่วยลี
พนักงานดับเพลิง
นายสุรนนท์ ส่วยลี
พนักงานดับเพลิง
นายประจักษ์ พินธุวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายประจักษ์ พินธุวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายสมปอง จุ้ยขาว
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมปอง จุ้ยขาว
พนักงานประจำรถขยะ
นายระเนียด บุตรโยจันโท
พนักงานประจำรถขยะ
นายระเนียด บุตรโยจันโท
พนักงานประจำรถขยะ
นายสถิตย์ จันทะวัน
พนักงานประจำรถขยะ
นายสถิตย์ จันทะวัน
พนักงานประจำรถขยะ
นายดิเรก ศรีทารัง
พนักงานประจำรถขยะ
นายดิเรก ศรีทารัง
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวคำมุข ชุมพล
คนงานทั่วไป
นางสาวคำมุข ชุมพล
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางสาวบุณยวีร์ ทองโชติ
คนงานทั่วไป
นางสาวบุณยวีร์ ทองโชติ
คนงานทั่วไป
นายโอวาท พักกระโทก
คนงานทั่วไป
นายโอวาท พักกระโทก
คนงานทั่วไป
นายจักรกรี พินธุวัน
คนงานทั่วไป
นายจักรกรี พินธุวัน
คนงานทั่วไป
นายเกียรติพงษ์ นิตยารส
คนงานทั่วไป
นายเกียรติพงษ์ นิตยารส
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย แก้ววงษา
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย แก้ววงษา
คนงานทั่วไป
นายอัฐวัตร ราชวงษ์
คนงานทั่วไป
นายอัฐวัตร ราชวงษ์
คนงานทั่วไป
นายอลงกด จันทะวัน
คนงานทั่วไป
นายอลงกด จันทะวัน
คนงานทั่วไป
นายหนุ่ม แก้วบุดดี
คนงานทั่วไป
นายหนุ่ม แก้วบุดดี
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ ไชยคีนี
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ ไชยคีนี
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย บุดดา
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย บุดดา
คนงานทั่วไป
นายศุภชัย เทพพุทธา
คนงานทั่วไป
นายศุภชัย เทพพุทธา
คนงานทั่วไป
นายมาลัย มณีกันตา
คนงานทั่วไป
นายมาลัย มณีกันตา
คนงานทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายพิชิต ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายพิชิต ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา วงศ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปนัดดา วงศ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สิบเอกจิรภัทร ศรีปูณะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
สิบเอกจิรภัทร ศรีปูณะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมพล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมพล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนัฐพร ตาวัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนัฐพร ตาวัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวราพร ทาบึงกาฬ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวราพร ทาบึงกาฬ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุณิชญา ธาตุทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุณิชญา ธาตุทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววีนา ราชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววีนา ราชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพิศมัย เวียงสงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางพิศมัย เวียงสงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางอรทัย โลขันสา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทัย โลขันสา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางแสงดาว จันทะเส
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางแสงดาว จันทะเส
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสังวาลย์ งามชัด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสังวาลย์ งามชัด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกรรณิการ์ ษรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรรณิการ์ ษรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี กีรติเรขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี กีรติเรขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมีนา นามกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมีนา นามกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมลฤดี พรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมลฤดี พรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ปัญญาประชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ปัญญาประชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกนกกาญจน์ ขันมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกกาญจน์ ขันมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวนงนุช หาญชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวนงนุช หาญชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ศรีคำมี
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ศรีคำมี
คนงานทั่วไป
นายสุทธิศักดิ์ จันทวัน
คนงานทั่วไป
นายสุทธิศักดิ์ จันทวัน
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายอรรถพล ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายสรายุทธ ธีระนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรายุทธ ธีระนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ ผิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพรศักดิ์ ผิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัชชัย คำเบ้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายชัชชัย คำเบ้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอนุสิทธิ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนุสิทธิ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนัฐพงษ์ โทนุบล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนัฐพงษ์ โทนุบล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสิริพร สีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสิริพร สีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมกริช แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
นายคมกริช แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายรณชัย นามวงษา
คนงานทั่วไป
นายรณชัย นามวงษา
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนุชรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางนุชรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิชยา พรมน้อย
ครู ค.ศ.1
นางสาวนิชยา พรมน้อย
ครู ค.ศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ศรีวิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ศรีวิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมใจ หลักเมือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมใจ หลักเมือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงดาว ชัชวาลย์
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงดาว ชัชวาลย์
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิณี วังคีรี
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิณี วังคีรี
ครู ค.ศ.1
นายเดชาธร ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเดชาธร ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรพรรณ คำมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพรรณ คำมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดาพร สีอ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดาพร สีอ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิทุรา ศรีวงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิทุรา ศรีวงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิภาดา คงคุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสาววิภาดา คงคุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสุระดา ปักนอก
คนงานทั่วไป
นางสุระดา ปักนอก
คนงานทั่วไป
นางสิริกรานต์ สุประดิษฐอาภรณ์
คนงานทั่วไป
นางสิริกรานต์ สุประดิษฐอาภรณ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร