องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 781
account_box กองการศึกษา
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนุชรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางนุชรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิชยา พรมน้อย
ครู ค.ศ.1
นางสาวนิชยา พรมน้อย
ครู ค.ศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ศรีวิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ศรีวิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมใจ หลักเมือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมใจ หลักเมือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงดาว ชัชวาลย์
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงดาว ชัชวาลย์
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิณี วังคีรี
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิณี วังคีรี
ครู ค.ศ.1
นายเดชาธร ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเดชาธร ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรพรรณ คำมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพรรณ คำมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดาพร สีอ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดาพร สีอ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิทุรา ศรีวงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิทุรา ศรีวงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิภาดา คงคุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสาววิภาดา คงคุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสุระดา ปักนอก
คนงานทั่วไป
นางสุระดา ปักนอก
คนงานทั่วไป
นางสิริกรานต์ สุประดิษฐอาภรณ์
คนงานทั่วไป
นางสิริกรานต์ สุประดิษฐอาภรณ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร