องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 880
account_box กองช่าง
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายอรรถพล ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายสรายุทธ ธีระนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรายุทธ ธีระนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ ผิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพรศักดิ์ ผิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัชชัย คำเบ้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายชัชชัย คำเบ้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอนุสิทธิ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนุสิทธิ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนัฐพงษ์ โทนุบล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนัฐพงษ์ โทนุบล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสิริพร สีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสิริพร สีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมกริช แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
นายคมกริช แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายรณชัย นามวงษา
คนงานทั่วไป
นายรณชัย นามวงษา
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร