องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 838
account_box กองคลัง
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา วงศ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปนัดดา วงศ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สิบเอกจิรภัทร ศรีปูณะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
สิบเอกจิรภัทร ศรีปูณะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมพล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมพล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนัฐพร ตาวัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนัฐพร ตาวัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวราพร ทาบึงกาฬ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวราพร ทาบึงกาฬ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุณิชญา ธาตุทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุณิชญา ธาตุทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววีนา ราชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววีนา ราชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพิศมัย เวียงสงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางพิศมัย เวียงสงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางอรทัย โลขันสา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทัย โลขันสา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางแสงดาว จันทะเส
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางแสงดาว จันทะเส
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสังวาลย์ งามชัด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสังวาลย์ งามชัด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกรรณิการ์ ษรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรรณิการ์ ษรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี กีรติเรขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี กีรติเรขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมีนา นามกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมีนา นามกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมลฤดี พรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมลฤดี พรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ปัญญาประชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ปัญญาประชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกนกกาญจน์ ขันมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกกาญจน์ ขันมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวนงนุช หาญชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวนงนุช หาญชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ศรีคำมี
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ศรีคำมี
คนงานทั่วไป
นายสุทธิศักดิ์ จันทวัน
คนงานทั่วไป
นายสุทธิศักดิ์ จันทวัน
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร